Essenza sintetica Scooter 5W30

25 Tháng Tám, 2018

Dầu động cơ dành cho xe tay ga 4T

100% Synthetic
Modern Scooter
SAE Multigrade 5W30
API SN – JASO MB

Mô tả

Dầu động cơ dành cho xe tay ga 4T

100% Synthetic
Modern Scooter
SAE Multigrade 5W30
API SN – JASO MB